Projekt “Czas na start!” realizowany jest przez Fundację Dla Was z siedzibą w Łężycach (84-207) przy ul. Jarzębinowej 3 (zwaną dalej Beneficjentem) w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska z siedzibą w Ujściu (64-850) przy ul. Staszica 15 (zwanym dalej Partnerem).

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja-projekty konkursowe.

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej: Działanie 7.1. Aktywna integracja
Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania: Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 12.2019 r.

Numer projektu – RPWP.07.01.02-30-0050/18.

Całkowita wartość projektu: 981 787,25 zł
Kwota dofinansowania: 932 697,88 zł

Głównym celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa do 12.2019 r. 100 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących (według Kodeksu Cywilnego) w woj. wielkopolskim w 100 % biernych zawodowo, w tym:

 • 10 os. z niepełnosprawnościami o znacznym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • 20 os. spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenia z powodu więcej niż jednej przesłanki.

 

Biuro projektu mieści się w Pile (64-920) przy ul. Witaszka 6. Wsparcie oferowane w ramach projektu jest bezpłatne

 

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 1. Projekt skierowany jest do osób, które spełniają następujące kryteria:
  • są osobami biernymi zawodowo,
  • są osobami zamieszkującymi na obszarze województwa wielkopolskiego,
  • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 2. W ramach projektu preferowane będzie wsparcie dla:
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób korzystających z PO PŻ,
  • osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie, po spełnieniu warunków określonych w pkt 1 jest wypełnienie i złożenie w formie mailowej, pocztą/kurierem lub osobiście przez Kandydata/-kę do Biura Projektu dokumentów rekrutacyjnych zamieszczonych poniżej:
  • Formularz rekrutacyjny;
  • Oświadczenie dot. korzystania z PO PŻ – jeżeli dotyczy;
  • Oświadczenia dot. spełnienia kryterium ubóstwa – jeżeli dotyczy.