CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH ZAGÓRZE

Informacje o projekcie: 

Instytucja zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Beneficjent: Gmina Miejska Rumia

Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

Partnery: Fundacja Dla Was;  ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia

Obszar realizacji: Teren objęty rewitalizacją – Rumia Zagórze

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 -31.10.2022

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Grupa docelowa: Grupę docelową stanowi 43 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny.


Nasze zadania w projekcie:

Zadanie 1 ZAGÓRSKI KLUB RODZINY: Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne w tym poradnictwo w zakresie prawa rodziców.

Zadanie 2 PUNKT WSPARCIA OPIEKUNA FAKTYCZNEGO: Szkolenie i warsztaty z zakresu usług opiekuńczych połączone z wymianą doświadczeń; Poradnictwo psychologiczne, medyczne, prawne.