Instytut Edukacyjny Dla Was to jednostka Fundacji Dla Was, która funkcjonuje aby wspierać edukację zawodową oraz społeczną. Organizujemy kursy i szkolenia zawodowe, z zakresu kompetencji miękkich, językowe.

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach: od podstawowego, poprzez średniozaawansowany i zaawansowany, aż po najwyższy – eksperta. Obszary wykorzystania technologii informatycznych zostały podzielone na ogólny i branżowy. Do ogólnego obszaru kompetencji ECCC należą następujące moduły certyfikacyjne: Sprzęt i oprogramowanie komputerowe, Edycja dokumentów, Obliczenia arkuszowe, Bazy danych, Multimedia, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Technologie mobilne oraz Grafika biznesowa. W obszarze branżowym wyróżniono następujące moduły: e-Nauczanie, Służba zdrowia oraz Obsługa turystyki. Lista modułów branżowych, ale też i ogólnych, będzie ustawicznie rozszerzana. Zakresy kompetencji na poszczególnych poziomach i modułach precyzyjnie definiują sylabusy.

Różnorodność obszarów i poziomów certyfikowanych kompetencji umożliwia elastyczne dostosowanie poziomu zweryfikowanych umiejętności i wiedzy pracownika do wymagań na każdym konkretnym stanowisku pracy. Wybór obszaru i poziomu kompetencji dla poszczególnych stanowisk pracy jest wspomagany Macierzą Kompetencji ECCC.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące konkretnych modułów ECCC, egzaminów i kwalifikacji.

 

Vocational Competence Certificate (VCC) to system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji, w szczególności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu – New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – Select Competences.

Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące New Competences, Select Competences oraz Systemu egzaminacyjnego.

TGLS jest stosowany do określenia stopnia znajomości języka angielskiego. Certyfikaty TGLS są uznawane w krajach należących do Unii Europejskiej, zaliczone na określoną liczbę punktów są traktowane równoważnie z  zaliczeniem egzaminu z lektoratu przez niektóre polskie i zagraniczne uczelnie oraz są honorowane przez międzynarodowe korporacje jako skuteczne narzędzie do weryfikacji znajomości języka obcego pracowników

Certyfikat TGLS – korzyści dla kandydata: egzamin językowy zakończony uzyskaniem certyfikatu przeprowadzany jest w dowolnym momencie w Ośrodkach Egzaminacyjnych TGLS w całej Polsce; może być wykorzystany do potwierdzenia umiejętności językowych posiadacza zarówno do pracy zawodowej jak i nauki; daje kandydatowi, jego pracodawcy, lub uczelni do której aplikuje szczegółową informację o poziomie znajomości języka obcego kandydata wraz z interpretacją graficzną o wszystkich poszczególnych umiejętnościach językowych; nie można otrzymać wyniku negatywnego – wynik określany jest w postaci punktów od 0 do 450; egzamin skupia się na efektywnym wykorzystaniu umiejętności językowych do komunikacji.