Projekt „Kierunek –> PRACA!” RPPM.05.02.02-22-0039/19-00

Realizacja projektu obejmuje okres od 2019-12-28 do 2022-12-31.

Projekty ukierunkowany jest na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy oraz na poprawę sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Realizowany w postaci kompleksowych rozwiązań.

Obszar realizacji projektu obejmuje: powiat sztumski, malborski, kwidzyński

Grupą docelową projektu są:

a) osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach;

b) osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) nie należące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat) – udział tych osób nie przekracza 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych wspartych w projektach;

c) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu;

d) osoby ubogie pracujące;

e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

f) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);

g) reemigranci.

Projekt skierowany jest do

 1. osób pozostających bez pracy
 2. osób pozostających bez pracy w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
 3. biernych zawodowo
 4. osób długotrwale bezrobotnych.
 5. osób niepełnosprawnych

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zadań:

 • Wsparcie psychologiczne
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe, kompleksowa diagnoza UP, w tym wypracowanie IPD
 • Wsparcie szkoleniowe doradcze
 • Warsztaty – techniki aktywnego poszukiwania pracy
 • Warsztaty Kompetencji Społecznych
 • Indywidualne wsparcie prawne dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy
 • Wsparcie w zakresie nabycia doświadczenia zawodowego
 • Szkolenie zawodowe
 • Staże zawodowe do 6 miesięcy

OSOBA KONTAKTOWA: Kinga Kaczor, tel. 58 500 87 28, e-mail: k.kaczor@dlawas.org