KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZAGÓRZE

Informacje o projekcie: 

Instytucja zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Beneficjent: Gmina Miejska Rumia

Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

Partnery: Fundacja Dla Was;  Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Obszar realizacji: Teren objęty rewitalizacją – Rumia Zagórze

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 -31.10.2022

Cel projektu: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Grupa docelowa: Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów rewitalizowanych; Otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie, w jakim jest to niezbędne do aktywizacji społecznozawodowej
osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Nasze zadania w projekcie:

Prowadzenie Klubu Malucha – Klub przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, których rodzice są uczestnikami projektu i zostawiają swoje pociechy w trakcie trwania zajęć Klubu Integracji Społecznej.