PROJEKT “CZAS NA ZMIANY”


Grupę docelową stanowi 15 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujące teren powiatu wejherowskiego.

Cele projektu:

  • przeciwdziałaniu marginalizacji i społecznemu wykluczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi  poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia społecznego,
  • podtrzymaniu i rozwijaniu umiejętności osób niepełnosprawnych, które są niezbędne do samodzielnego życia oraz pełnienia ról społecznych,
  • pobudzeniu aktywności psychoruchowej,
  • opanowaniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami,
  • nauce alternatywnych, aktywnych form spędzania czasu wolego.

W ramach projektu ”Czas na zmiany ” będą podejmowane następujące działania:

  • „Nie jesteś sam” – psychologiczna grupa wsparcia- grupa wsparcia z elementami psychoedukacji dla osób niepełnosprawnych – grupa będzie dawała możliwość uzyskania wsparcia w gronie osób doświadczających niepełnosprawności. Będzie pozwalała na podzielenie się własnymi trudnościami, emocjami
    i wątpliwościami w bezpiecznej atmosferze przy wsparciu innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji. Elementy edukacyjne mają na celu zapoznanie uczestników z mechanizmami niepełnosprawności. W ramach grupy będą analizowane trudności w codziennym funkcjonowaniu w związku z pogorszeniem kondycji psychofizycznej ze względu na objawy lękowe, depresyjne, a także objawy psychotyczne . Będą udzielane informacje na temat placówek medycznych, ośrodków wsparcia świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym, oraz podstawowych strategii radzenia sobie z objawami chorobowymi. Obok grupy wsparcia będzie prowadzona indywidualna terapia psychologiczna.
  • „Ja – trener rozwoju osobistego”-  zadaniem trenera będzie praca indywidualna z uczestnikiem, mająca na celu przełamanie barier i doprowadzenie do powrotu uczestnika do życia społecznego. Oddziaływanie będzie polegało na pobudzeniu sfery psychicznej, fizycznej oraz wyrównaniu sfery emocjonalnej. Każdy uczestnik będzie korzystał z 3 godzin asystentury w tygodniu.
  • „Spinka – międzypokoleniowy program integracji społecznej” – ergoterapia – terapia zajęciowa dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin. W zajęciach będą uczestniczyły osoby niepełnosprawne jak i członkowie rodzin. Klub jak spinka będzie spinał dwa światy: osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.