Statut Fundacji

 Statut

Fundacji Dla Was

Rozdział I. Postanowienia Ogólne

§1

 1. Fundacja Dla Was zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Bartłomieja Engelbrecht zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Iwonę Kuźmę – Ebel w kancelarii notarialnej w Gdyni, przy ul. Starowiejskiej 45 w dniu 29 października 2013 roku.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest wieś Łężyce.
 2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
  w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów Fundacji może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej.

§4

 1. Fundacja używa emblematów, odznak i pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 3. Fundacja może używać nazwy skróconej FDW.

§5

 1. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. Decyzję o członkostwie Fundacji w innych organizacjach i związkach podejmuje Zarząd Fundacji.

§6

 1. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§7

Celem Fundacji jest:

 1. Organizowanie i niesienie pomocy potrzebującym.
 2. Wszechstronne wsparcie dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.
 3. Propagowanie idei wolontariatu.
 4. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 5. Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 6. Działalność charytatywna.
 7. Pomoc osobom niepełnosprawnym i dotkniętym chorobami.
 8. Włączanie młodzieży i osób wykluczonych w życie społeczne.
 9. Wspieranie i rozwój obszarów wiejskich.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie akcji charytatywnych.
 2. Pomoc rzeczową i finansową dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  z mniejszymi szansami oraz w trudnej sytuacji życiowej.
 3. Organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów, kursów, konferencji, prelekcji.
 4. Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród.
 5. Promowanie zatrudnienia i aktywizację osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem.
 6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 7. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.
 8. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 9. Działalność wspomagającą naukę, edukację i wychowanie w tym organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży.
 10. Działania na rzecz promocji integracji europejskiej.
 11. Wszechstronne działania na rzecz wsparcia funkcjonowania i powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz wspieranie finansowe i rzeczowe organizacji pozarządowych.
 12. Organizowanie porad prawnych, w zakresie zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych, doradztwo w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami.
 13. Działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcia dla społeczności lokalnych.
 14. Promocję i organizowanie wolontariatu.
 15. Działalność wydawniczą, edukacyjną, informacyjno – promocyjną i badawczą.
 16. Wsparcie dla młodzieży, w szczególności z mniejszymi szansami i zagrożonej wykluczeniem społecznym, w zakresie włączania w życie społeczne, walki
  z dyskryminacją młodzieży na rynku pracy oraz innych działań wspierających udział młodzieży w życiu społecznym.
 17. Prowadzenie programów stypendialnych i finansowanie stypendiów.
 18. Organizacje i finansowanie konkursów grantowych.

§9

 1. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

§10

 1. Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
  i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział III. Majątek Fundacji

§11

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) wniesione przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§12

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów.
 2. Dotacji, subwencji oraz grantów.
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
 5. Dochodów z festiwali, konkursów oraz licytacji.
 6. Odsetek i depozytów bankowych.
 7. Wpływów z działalności odpłatnej.
 8. Nawiązek sądowych.
 9. Ofiarności publicznej i sponsoringu.
 10. Dochodów z działalności gospodarczej. 

§13

 1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 2. Dochody uzyskane przez Fundację przeznaczone są na działalność statutową oraz pokrycie niezbędnych kosztów jej działalności.

§14

 1. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie woli
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Działalność gospodarcza Fundacji

§15

 1. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji oraz jej wymiar służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji stanowi dodatkową działalność do podstawowej działalności pożytku publicznego.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 4. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji w odrębnym postanowieniu.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

  1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
   – PKD 68.20.Z;
  2. Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;
  3. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
   i komputerowych – PKD 69.09.Z;
  4. Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; imprezy dla dzieci i dorosłych – PKD 92.34.Z;
  5. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.A;
  6. Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – PKD 56.21.Z;
  7. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
   i humanistycznych – PKD 72.20.Z;
  8. Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z;
  9. Działalność prawnicza – PKD 69.10.Z;
  10. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z;
  11. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
   – PKD 82.30.Z;
  12. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieskalsyfikowane
   – PKD 85.59.B;
  13. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z.

§16

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§17

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji.
 2. Rada Nadzorcza.

Zarząd Fundacji

§18

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 – 3 osób w tym Prezesa.
 2. Początkowy skład Zarządu i Prezesa powołuje Fundator.
 3. W trakcie trwania kadencji Zarządu Fundator może powołać kolejnego członka Zarządu Fundacji.
 4. Członkiem Zarządu w tym Prezesem może być Fundator.
 5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudniani w Fundacji na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych.
 6. W przypadku Zarządu jednoosobowego umowy z Zarządem zawiera przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie została powołana, umowy zawiera pełnomocnik powołany przez Zarząd Fundacji.
 7. Kadencja Zarządu trwa do odwołania przez Fundatora.

§19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. W przypadku powołania Rady Nadzorczej Zarząd składa jej coroczne sprawozdania.

§20

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. Złożenia pisemnej rezygnacji.
 2. Śmierci członka Zarządu.
 3. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 4. Odwołania z pełnienia funkcji przez Fundatora.
 1. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez wystąpienie, śmierć lub pozbawienie członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji. Na kandydaturę nowego członka/członkini Zarządu Fundacji wyraża zgodę Fundator.

§21

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
 2. Realizacja celów statutowych Fundacji.
 3. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
 4. Zarządzanie majątkiem Fundacji.
 5. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 6. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
 7. Sporządzanie i przedstawianie sprawującemu nadzór ministrowi sprawozdań
  z działalności Fundacji.
 8. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji.
 9. Podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji.

§22

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes informując członków drogą telefoniczną bądź elektroniczną co najmniej na trzy dni wcześniej o terminie i miejscu posiedzenia.
 3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem pkt. 4. W przypadku równej liczby głosów decyduje Prezes.
 4. W przypadku Zarządu jednoosobowego decyzję podejmuje Prezes w formie pisemnego postanowienia.

§23

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym majątkowych jest upoważniony każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.

Rada Nadzorcza

§24

 1. Fundator w miarę potrzeby może powołać Radę Nadzorczą Fundacji.
 2. Rada Nadzorcza składa się z 1 – 3 członków w tym Przewodniczącego powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.

Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady.
 2. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 3. Śmierci członka.
 4. Odwołania przez Fundatora.

§25

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Fundacji.

Do zadań Rady Nadzorczej należy:

 1. Ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji.
 2. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji.
 3. Udzielanie Zarządowi absolutorium.

Rada Nadzorcza jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

Członkowie Rady Nadzorczej:

 1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
  w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 3. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§26

 1. Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie nadzwyczajnym przez Fundatora, Zarząd Fundacji lub na wniosek członka Rady Nadzorczej do celów rozpatrywania sprawy o szczególnym charakterze.
 3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej winno być zwołane nie później niż
  w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
 4. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów,
  w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

Rozdział V. Oddziały terenowe Fundacji

§27

Oddziały terenowe będą zakładane w dwóch formach:

 1. Oddziały z osobowością prawną.
 2. Oddziały bez osobowości prawnej.

Fundacja Dla Was z siedzibą w Łężycach, KRS 0000486599 tworzy i rejestruje
w KRS oddziały terenowe oraz występuje w strukturze jako jednostka macierzysta.

Tworzenie oddziałów odbywa się na podstawie:

 1. Decyzji podjętej przez Zarząd Fundacji zgodnie z §21 ust. 3 i 4 Statutu Fundacji Dla Was. Decyzja określa siedzibę oddziału i jego nazwę.
 2. Regulaminu Oddziału.
 3. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod odrębnym numerem KRS na podstawie Statutu Fundacji Dla Was – w przypadku oddziałów posiadających osobowość prawną.
 1. Nadrzędnym dokumentem funkcjonowania Oddziału Fundacji jest Decyzja Zarządu
  o powołaniu Oddziału oraz Statut Fundacji Dla Was, będącej jednostką macierzystą.
 2. Dodatkowym dokumentem określającym zasady pracy oddziału jest Regulamin Oddziału Fundacji, który tworzy Zarząd Oddziału i przedkłada do akceptacji Zarządu. Wszelkie zmiany Regulaminu Oddziału Fundacji wymagają zatwierdzenia w formie pisemnej przez Zarząd.
 3. W okresie posiadania przez jednostkę macierzystą tj. Fundację Dla Was statusu OPP, oddziały będą rejestrowane jako przez Organizację Pożytku Publicznego.

Oddziały terenowe powoływane są na czas nieoznaczony, o ile Zarząd Fundacji
w decyzji nie postanowi inaczej.

§28

Organami Oddziału Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji (Zarząd Fundacji Dla Was jako jednostki macierzystej) zwany dalej Zarządem.
 2. Zarząd Oddziału Fundacji, zwany dalej Zarządem Oddziału.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Określanie kierunków i planów działalności statutowej Oddziału Fundacji.
 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Oddziału.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału oraz udzielanie członkom tego organu absolutorium.
 4. Wyrażanie zgody na nawiązanie i rozwiązanie przez Zarząd Oddziału stosunku pracy.
 5. Określanie wynagrodzenia Prezesa Oddziału oraz innych członków Zarządu Oddziału.
 6. Powoływanie i likwidowanie Oddziałów Fundacji.
 7. Zarząd podejmuje swoje decyzje w oparciu o §21 ust. 3 i 4 niniejszego statutu na wniosek organów oddziału bądź samodzielnie.

Zarząd Oddziału

§29

 1. Zarząd Oddziału składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany przez Zarząd na czas nieoznaczony.
 2. Zarząd powołując Zarząd Oddziału wskazuje Prezesa Oddziału.
 3. Członkiem Zarządu Oddziału, w tym Prezesem Oddziału, może być każdy członek Zarządu, w tym Prezes Fundacji.

Członkostwo w Zarządzie Oddziału ustaje na skutek:

 1. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu.
 2. Śmierci członka Zarządu Oddziału.
 3. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 4. Odwołania z pełnienia funkcji przez Zarząd.

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. Reprezentowanie Oddziału Fundacji na zewnątrz.
 2. Realizacja celów statutowych Fundacji oraz zadań określonych przez Zarząd.
 3. Kierowanie bieżącą działalnością Oddziału Fundacji.
 4. Zarządzanie majątkiem Oddziału Fundacji.
 5. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 6. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Oddziału Fundacji.
 7. Sporządzanie i przedstawianie sprawującemu nadzór ministrowi sprawozdań
  z działalności Oddziału Fundacji.

§30

 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak nie raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Prezes Oddziału informując członków drogą telefoniczną bądź elektroniczną co najmniej na trzy dni wcześniej o terminie i miejscu posiedzenia.
 3. Zarząd Oddziału Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem pkt. 4. W przypadku równej liczby głosów decyduje Prezes Oddziału.
 4. W przypadku Zarządu Oddziału jednoosobowego decyzję podejmuje Prezes Oddziału w formie pisemnego postanowienia.
 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Oddziału Fundacji, w tym majątkowych jest upoważniony każdy członek Zarządu Oddziału Fundacji samodzielnie.
 6. Członkowie Zarządu Oddziału mogą być zatrudniani w Oddziale Fundacji na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.
 7. Wszelkie umowy z członkami Zarządu Oddziału zawiera Zarząd lub powołany przez Zarząd pełnomocnik.

§31

Dochody Oddziału Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów.
 2. Dotacji, subwencji oraz grantów.
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
 5. Dochodów z festiwali, konkursów oraz licytacji.
 6. Odsetek i depozytów bankowych.
 7. Wpływów z działalności odpłatnej.
 8. Nawiązek sądowych.
 9. Ofiarności publicznej i sponsoringu
 10. Działalności gospodarczej.
 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Oddział Fundacji jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.
 2. Działalność gospodarcza oddziału jest prowadzona zgodnie z §15 Statutu Fundacji Dla Was.
 3. Oddział Fundacji odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 4. Nadzór na Oddziałami Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej.
 5. Oddział Fundacji może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi.
 6. Fundacja Dla Was będąca jednostka macierzystą wraz z Oddziałami Fundacji tworzy Grupę Federacyjną.

Rozdział VI. Zmiana statutu

§32

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. Dozwolone jest rozszerzenie zakresu celów Fundacji lecz niedozwolone jest usunięcie przyjętych wcześniej celów.

§33

 1. Decyzję o zmianie statutu podejmuje Zarząd Fundacji lub Fundator.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§34

Fundacja może ustanawiać i nadawać własne honorowe tytuły i dyplomy honorowe oraz inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji jej celów.

§35

Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członkiń/członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku formalnym lub nieformalnym, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia albo są związani
  z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
 2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz członkiń/członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywać majątku na rzecz członkiń/członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestnicz członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§36

 1. Dla efektywnej realizacji swych celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją lub stowarzyszeniem.
 2. Połączenie z inną fundacją lub stowarzyszeniem nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją lub stowarzyszeniem podejmuje Zarząd.

§37

 1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja ulega likwidacji.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.
 3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji.
 4. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.