Cel programu:

Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach – dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej.

Siłą Programu są jego Partnerzy. Program Stypendiów Pomostowych jest wspólnym przedsięwzięciem licznego grona firm i instytucji społecznie odpowiedzialnych. Dzięki temu jest jednym z nielicznych programów stypendialnych o tak dużej skali w Polsce.

Dla kogo stypendia na studia?

O stypendia mogą się ubiegać maturzyści osiągajacy dobre wyniki w nauce, którzy zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych (dziennych) w polskich akademickich uczelniach publicznych, realizowanych w trybie licencjackim bądź jednolitym magisterskim, pochodzących ze wsi i małych miast do 20 tys. mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach. Adresatami Programu są młodzi ludzie rekomendowani przez lokalne organizacje pozarządowe uczestniczące w Programie.

Jest to jedyna szansa wejścia do Programu Stypendiów Pomostowych!

O stypendia na dalsze lata studiów, stypendia językowe oraz staże i praktyki krajowe i zagraniczne mogą się ubiegać jedynie stypendyści pomostowi, którzy otrzymywali już stypendium na I roku studiów i nadal osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.

 Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane
w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

 

Co mamy DLA WAS?

Zamierzamy przyznać maturzystom zamieszkującym powiat wejherowski, kartuski, pucki, chojnicki i człuchowski, stypendia na I rok studiów. Według założeń programu mają być to osoby, które zostały przyjęte na stacjonarne studia w polskich akademickich uczelniach publicznych, realizowane w trybie licencjackim, bądź jednolitym magisterskim.

Jeżeli jesteś maturzystą, który mieszka na terenie powiatu wejherowskiego, kartuskiego, puckiego, chojnickiego lub człuchowskiego, osiągnęłaś/osiągnąłeś dobre wyniki na maturze i właśnie wybierasz się na studia – ZGŁOŚ SIĘ!  

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
 • Posiadają rekomendację Fundacji Dla Was.
 • Są zameldowani na terenie powiatu wejherowskiego, chojnickiego, puckiego lub kartuskiego (tereny wiejskie lub miasta do 20 tys. mieszkańców), co najmniej od 27.03.2018 r.
 • Pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie
  jest wyższy niż 1.820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.
 • Wynik egzaminu maturalnego po przeliczeniu zgodnie z algorytmem wynosi minimum 90 punktów.

 

Wybór kandydatów, oprócz kryteriów określonych w Regulaminie Programu Stypendiów Pomostowych polega na ocenie kandydata poprzez:

 

 • Udokumentowane zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej, np. działalność woluntarystyczna.

 • Pozytywny wynik z indywidualnej rozmowy z kandydatem przeprowadzaną przez Fundację Dla Was.

Procedura składania wniosku:

Krok 1 – Uzyskanie rekomendacji

Rekomendacji udziela Fundacja Dla Was

w odpowiedzi na e-mailowe prośby kierowane na adres:

kontakt@dlawas.org

Tytuł e-maila: Stypendia pomostowe

Prośbę o rekomendację należy złożyć do 27 sierpnia 2020 roku.

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fundacji Dla Was otrzymają jej potwierdzenie drogą
e-mailową do 28 sierpnia 2020 r.

Rekomendację uzyskają w pierwszej kolejności osoby pracujące w charakterze wolontariusza oraz biorące aktywny udział z życiu lokalnej społeczności.

Formularz prośby o rekomendację:

Krok 2 – wypełnienie wniosku

Kandydat po uzyskaniu rekomendacji wypełnia on-line do 14 września 2020 r. do godziny 16.00 wniosek aplikacyjny Programu Stypendiów Pomostowych dostępny na stronie:

www.stypendia-pomostowe.pl

W pytaniu „Czy posiadasz rekomendację organizacji lokalnej ?” kandydaci, którzy otrzymali rekomendację drogą mailową, dają odpowiedź twierdzącą i wpisują „Fundacja Dla Was”.

Krok 3 – złożenie wniosku

Kandydat drukuje wniosek wygenerowany on-line i podpisuje. Do wniosku dołącza wymagane załączniki (lista załączników generowana jest na końcu wniosku oraz dodatkowa lista załączników wymaganych przez Fundację Dla Was, która zamieszczona jest w niniejszym dokumencie). Komplet dokumentów dostarcza osobiście do biura Fundacji Dla Was do dnia 18 września 2020 r. 

Zwróć uwagę, że dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia można dokonać w biurze Fundacji Dla Was.

Adres biura Fundacji:

ul. Wileńska 58, 84 – 230 Rumia

Krok 4 – rozmowa z kandydatem

1. Kandydat, który dostarcza osobiście dokumenty do biura Fundacji Dla Was, odbywa rozmowę kwalifikacyjną.

Wyniki:

Złożone wnioski zostaną ocenione przez Lokalną Komisję Stypendialną przy Fundacji Dla Was do dnia 25 września 2020 r. Lista rekomendowanych stypendystów zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Dla Was najpóźniej 28 września 2020 r.

Następnie rekomendowane wnioski zostaną przesłane do Ogólnopolskiej Komisji Stypendialnej celem ostatecznej oceny i przyznania stypendium.    

Wyniki opublikujemy na naszej stronie internetowej.

 

Wymagane załączniki przez Fundację Dla Was (oprócz listy załączników wygenerowanej przez system on-line):

 

 • Kopia dowodu osobistego (w przypadku nowego dowodu osobistego bez adresu zameldowania, wymagane jest zaświadczenie o zameldowaniu z urzędu).

 • Zaświadczenia o przepracowanych godzinach pracy woluntarystycznej.

 • Rekomendacje z wykonywanych przez Ciebie działań woluntarystycznych.

 • Oświadczenie z listą aktywności jakie dotychczas wykonałaś/eś na rzecz lokalnej społeczności.

 

Wszystkie składane załączniki do wniosku muszą być złożone w oryginale, bądź potwierdzone za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem może udzielić Fundacja Dla Was.

 

Więcej informacji znajdziecie tutaj: