Cel programu:

Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach – dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej.

Siłą Programu są jego Partnerzy. Program Stypendiów Pomostowych jest wspólnym przedsięwzięciem licznego grona firm i instytucji społecznie odpowiedzialnych. Dzięki temu jest jednym z nielicznych programów stypendialnych o tak dużej skali w Polsce.

Dla kogo stypendia na studia?

O stypendia mogą się ubiegać maturzyści osiągajacy dobre wyniki w nauce, którzy zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych (dziennych) w polskich akademickich uczelniach publicznych, realizowanych w trybie licencjackim bądź jednolitym magisterskim, pochodzących ze wsi i małych miast do 20 tys. mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach. Adresatami Programu są młodzi ludzie rekomendowani przez lokalne organizacje pozarządowe uczestniczące w Programie.

Jest to jedyna szansa wejścia do Programu Stypendiów Pomostowych!

O stypendia na dalsze lata studiów, stypendia językowe oraz staże i praktyki krajowe i zagraniczne mogą się ubiegać jedynie stypendyści pomostowi, którzy otrzymywali już stypendium na I roku studiów i nadal osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.

 Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane
w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

 

Co mamy DLA WAS?

Zamierzamy przyznać maturzystom zamieszkującym powiat wejherowski, stypendia na I rok studiów. Według założeń programu mają być to osoby, które zostały przyjęte na stacjonarne studia w polskich akademickich uczelniach publicznych, realizowane w trybie licencjackim, bądź jednolitym magisterskim.

Jeżeli jesteś maturzystą, który mieszka na terenie gminy wiejskiej Wejherowo, osiągnęłaś/osiągnąłeś dobre wyniki na maturze i właśnie wybierasz się na studia – ZGŁOŚ SIĘ!  

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

 • Posiadają rekomendację Fundacji Dla Was.

 • Są zameldowani na terenie powiatu wejherowskiego (tereny wiejskie lub miasta do 20 tys. mieszkańców), co najmniej od 11.04.2015 roku.

 • Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1600 zł lub 1800 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2017 roku), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 • Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.

 

 

Wybór kandydatów, oprócz kryteriów określonych w Regulaminie Programu Stypendiów Pomostowych polega na ocenie kandydata poprzez:

 

 • Udokumentowane zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej, np. działalność woluntarystyczna.

 • Pozytywny wynik z indywidualnej rozmowy z kandydatem przeprowadzaną przez Fundację Dla Was.

 • Podpisanie porozumienia dot. Współpracy woluntarystycznej na rzecz Fundacji Dla Was

Procedura składania wniosku:

Krok 1 – Uzyskanie rekomendacji

Rekomendacji udziela Fundacja Dla Was

w odpowiedzi na e-mailowe prośby kierowane na adres:

kontakt@dlawas.org

 Tytuł e-maila: Stypendia pomostowe

Prośbę o rekomendację należy złożyć do 11 sierpnia 2017 roku.

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fundacji Dla Was otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 14 sierpnia 2017 roku.

Rekomendację uzyskają w pierwszej kolejności osoby pracujące w charakterze wolontariusza oraz biorące aktywny udział z życiu lokalnej społeczności.

Formularz prośby o rekomendację:

Krok 2 – wypełnienie wniosku

Kandydat po uzyskaniu rekomendacji wypełnia on-line do 18 sierpnia 2017 r. wniosek aplikacyjny Programu Stypendiów Pomostowych dostępny na stronie:

www.stypendia-pomostowe.pl

W pytaniu „Czy posiadasz rekomendację organizacji lokalnej ?” kandydaci, którzy otrzymali rekomendację drogą mailową, dają odpowiedź twierdzącą i wpisują „Fundacja Dla Was”.

Krok 3 – złożenie wniosku

Kandydat drukuje wniosek wygenerowany on-line i podpisuje. Do wniosku dołącza wymagane załączniki wygenerowane przez system oraz wymienione w niniejszym dokumencie. Komplet dokumentów dostarcza osobiście do biura Fundacji Dla Was do dnia 23 sierpnia 2017 r.
Zwróć uwagę, że dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Adres biura Fundacji:

ul. Makuszyńskiego 20/5

81-595 Gdynia

Krok 4 – rozmowa z kandydatem

1. Kandydat, który dostarcza osobiście dokumenty do biura Fundacji Dla Was, odbywa rozmowę kwalifikacyjną.

Wyniki:

Złożone wnioski zostaną ocenione przez Lokalną Komisję Stypendialną przy Fundacji Dla Was do dnia 25 sierpnia 2017 r. Lista rekomendowanych stypendystów zostanie opublikowana na stronie internetowej

Fundacji Dla Was najpóźniej 25 sierpnia 2017 r.

Następnie najlepsze wnioski zostaną przesłane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi wraz z rekomendacją do otrzymania stypendium, celem ostatecznej oceny i przyznania stypendium. Liczba przyznanych stypendiów uzależniona będzie od możliwości finansowych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Ostateczne decyzje ogólnopolskiej komisji stypendialnej Programu Stypendiów Pomostowych Segment II będą znane najpóźniej 9 października 2017 r.   

Wyniki opublikujemy na naszej stronie internetowej.

 

Wymagane załączniki przez Fundację Dla Was (oprócz listy załączników wygenerowanej przez system on-line):

 

 • Kopia dowodu osobistego (w przypadku nowego dowodu osobistego bez adresu zameldowania, wymagane jest zaświadczenie o zameldowaniu z urzędu).

 • Zaświadczenia o przepracowanych godzinach pracy woluntarystycznej.

 • Rekomendacje z wykonywanych przez Ciebie działań woluntarystycznych.

 • Oświadczenie z listą aktywności jakie dotychczas wykonałaś/eś na rzecz lokalnej społeczności.

 

Wszystkie składane załączniki do wniosku muszą być złożone w oryginale, bądź potwierdzone za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem może udzielić Fundacja Dla Was.

 

Więcej informacji znajdziecie tutaj:

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać informacje, które Cię interesują.

Wysyłaj mi tylko najważniejsze informacje (możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji)

FreshMail.pl