wyniki naboru akumulator społęczny

Do konkursu grantowego złożono łącznie 5 wniosków o dofinansowanie. Przedstawiciel operatora lokalnego Funduszu (Fundacja Dla Was) sprawdził wszystkie oferty pod kątem formalnym. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej skierowano 5 wniosków spełniających wszystkie kryteria formalne określone w Regulaminie konkursu. Wnioski zostały sprawdzone przez wszystkich Członków Komisji. Każda oferta otrzymała 3 niezależne oceny od wszystkich ekspertów. Generator stworzył wstępną listę rankingową na podstawie średniej otrzymanych punktów.   
 
Operator zaprosił 2 wnioskodawców zakwalifikowanych do drugiego etapu na spotkanie z komisją konkursową. 15 października 2021 r w Strefie Dla Was w Rumi pomysłodawcy zaprezentowali swoje projekty przed oceniającymi. Każdy z wnioskodawców miał na to 5minut. Kolejne 5 minut mieli eksperci na ewentualne pytania do i odpowiedzi od przybyłych. Po prezentacjach ofert i dyskusji eksperci mieli możliwość edycji kart ocen – przyznanych przez siebie punktów oraz zgłoszonych uwag. Następnie generator zaktualizował listę rankingową konkursu. 

Wyniki: Wyniki oceny II naboru